zmiany w prawie
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Najważniejsze zmiany w prawie od dnia 1 stycznia 2013 roku

Najemca nie wykupi byłego mieszkania zakładowego

W dniu 23 lutego 2013 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który pozbawił najemców spółdzielczych lokali mieszkalnych możliwości nabycia od spółdzielni dawnego mieszkania zakładowego jedynie za zwrotem zadłużenia wynikającego z umowy najmu lokalu.

W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r. wydanym w sprawie P 17/10 (Dz. U. poz. 201, OTK-A 2012/2/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w zakresie, w jakim przyznaje najemcy roszczenie o przeniesienie własności spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed nieodpłatnym przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, powiązane wyłącznie z obowiązkiem spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu (pkt 1 powołanego przepisu), jest niezgodny z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Trybunał wskazał, iż zakwestionowane uprawnienie narusza wynikającą z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP zasadę poszanowania prawa własności.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że niekonstytucyjność zaskarżonej regulacji nie wynika z przyjęcia preferencji finansowych nie wynika z przyjęcia preferencji finansowych w nabywaniu własności najmowanych lokali, ale z tego ze realizacja przyznanego najemcom roszczenia następuje co do zasady pod tytułem darmym.

Nowe rozporządzenie ws. dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

20 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Rozporządzenie określa znowelizowany katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. (z uwzględnieniem regulacji art. 22 ust. 5), a także katalog dokumentów poświadczających brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 p.z.p. W rozporządzeniu ujęto dokumenty, które mają poświadczać brak przesłanek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 p.z.p., których zdecydowanie brakowało w poprzednio obowiązującym akcie. Określono też co należy rozumieć przez dowody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia.

Równe składki ubezpieczeniowe dla kobiet i mężczyzn

W dniu 14 stycznia 2013 r. opublikowano ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 53). Stosownie do art. 1 ustawy zmieniającej art. 18a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) otrzyma nowe brzmienie, zgodnie z którym zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń nie może prowadzić do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób.

Zmiana weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, to jest 29 stycznia 2013 r.

Nowe przepisy mają lepiej chronić abonentów
Według  przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy ? Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1445) w ramach obszernej zmiany prawa telekomunikacyjnego m.in. umowy na usługi telekomunikacyjne mają być jasne, by nie trzeba było się domyślać znaczenia zapisów. Takie wymagania wprowadza wchodząca nowelizacja ustawy ? Prawo telekomunikacyjne.
Wprowadzone przez nowelizację ustawy przepisy stanowią także, że zasady dokonywania płatności za usługi telekomunikacyjne bądź internetowe czy tryb rozpatrywania reklamacji mają być w sposób jasny i zrozumiały przedstawione w umowach między operatorami a abonentami.
Nowe przepisy mają doprowadzić do tego, że przy podpisywaniu umów na usługi związane z telefonią komórkową, tradycyjną czy na dostęp do internetu klienci nie będą już musieli doszukiwać sie kruczków prawnych. Zniknąć mają zarówno skomplikowane sformułowania jak i zapisy i zdania wielokrotnie złożone. Nowe przepisy narzucają operatorom także elementy, z których musi się składać taka umowa. Dzięki temu abonent ma mieć wyraźnie określony sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje. Ma też wiedzieć, jakie ograniczenia zawiera usługa. Z umowy powinien się też dowiedzieć, jak można ją zmienić, przedłużyć czy rozwiązać.

Komornik nie ściągnie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne

]

Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. poz. 1551) umarza długi z tytułu nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia społeczne, odsetek za zwłokę oraz pozostałych, powstałych w ten sposób kosztów - w tym kosztów egzekucyjnych. Umorzenie będzie mógł uzyskać każdy, kto w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłacił należnych z tego tytułu składek.

Ustawa uzależnia umorzenie od złożenia wniosku w terminie 12 miesięcy (od wejścia w życie ustawy) oraz uregulowania wszystkich pozostałych, niepodlegających umorzeniu składek, odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia. Według nowych przepisów okres, w którym przedsiębiorca nie opłacał składek podlegających umorzeniu, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.

Opublikowano unijne rozporządzenia dotyczące jednolitego patentu europejskiego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (Dz.Urz.UE L z 31.12.2012, s. 1) oraz rozporządzenie Rady (UE) nr 1260/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzające wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń (Dz.Urz.UE L z 31.12.2012, s. 89) tworzą podwaliny pod wspólny system patentowy w całej Unii oprócz Hiszpanii i Włoch.

Wspólny system zapewni ochronę w 25 krajach UE, w tym w Polsce. Ma być tańszy i bardziej efektywny niż obecnie obowiązujące zasady ochrony wynalazków zgłaszanych przez osoby fizyczne i firmy. Każdy wynalazca będzie mógł zgłosić wniosek do Europejskiego Urzędu Patentowego o objęcie jego wynalazku ochroną we wszystkich państwach należących do systemu. Wnioski mają być składane w jednym z trzech języków - angielskim, francuskim lub niemieckim, albo należy załączyć tłumaczenie na któryś z tych języków.

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu dotyczącym tłumaczeń, koszty tłumaczeń będą w pełni zwracane małym i średnim przedsiębiorcom, osobom fizycznym, organizacjom non-profit, szkołom wyższym oraz publicznym instytutom badawczym. Również opłaty za odnowienie ochrony zostaną skalkulowane tak, aby uwzględnić możliwości małych firm.

Oba rozporządzenia będzie można stosować od 1 stycznia 2014 r. lub od dnia wejścia w życie Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, w zależności od tego, która data jest późniejsza. Z kolei, porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r. lub po tym, jak ratyfikuje je co najmniej 13 państw stron porozumienia, pod warunkiem, że wśród nich znajdą się Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Do systemu nie przystąpią Hiszpania i Włochy, choć będą mogły to zrobić w dowolnym momencie.