zmiany w prawie
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego od dnia 2 maja 2012r.

2 maja 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.85.458), która przewiduje m.in.: likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, zmianę zasad składania wniosków dowodowych i twierdzeń o okolicznościach faktycznych, od których zależy w dużej mierze szybkość i sprawność postępowania cywilnego.

 

2 maja 2012 wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.85.458), która przewiduje m.in.:

-likwidację postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych,

-zmianę zasad składania wniosków dowodowych i twierdzeń o okolicznościach faktycznych, od których zależy w dużej mierze szybkość i sprawność postępowania cywilnego. 

 

Strony i uczestnicy postępowania obowiązani będą przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Strony będą mogły prezentować materiał procesowy do zamknięcia rozprawy, ale jednocześnie sąd będzie pomijać spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo wystąpią inne wyjątkowe okoliczności.

Wykluczenie spóźnionych dowodów nie nastąpi z mocy prawa, lecz na mocy decyzji sądu. Od oceny sądu zależeć będzie, czy strona powołała twierdzenia lub dowód we właściwym czasie, czy też uczyniła to zbyt późno. W uzasadnieniu projektu zmian w K.p.c. wskazano, że ocena ta powinna być uwarunkowana tym, czy strona mogła i, z uwagi na naturalny bieg procesu, powinna była powołać twierdzenie lub dowód wcześniej ze względu na jego łączność z materiałem poprzednio zaprezentowanym. Ustalenie, że doszło do opóźnienia w prezentacji twierdzenia lub dowodu, obligować będzie sąd do jego pominięcia, z wyjątkiem trzech sytuacji, tj. gdy strona wykaże, że nie ponosi winy w opóźnieniu, gdy uwzględnienie spóźnionych twierdzeń lub dowodów nie spowoduje zwłoki w postępowaniu oraz gdy wystąpią inne wyjątkowe okoliczności.

Ograniczona zostanie możliwość składania w toku sprawy pism przez strony. Dalsze pisma przygotowawcze, inne niż odpowiedź na pozew, składane będą mogły być tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym przewodniczący lub - w toku sprawy - sąd (nowe brzmienie art. 207 § 3 K.p.c.). Pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem tej reguły podlegać będzie zwrotowi (nowy art. 207 § 7 K.p.c.). Zwrot odpowiedzi na pozew lub pisma przygotowawczego nie wyklucza prezentowania twierdzeń i dowodów przez stronę na rozprawie z zachowaniem reguł wynikających z art. 217 K.p.c.

Głównym celem ustawy jest uproszczenie struktury postępowania procesowego, a także wprowadzenie mechanizmów, które przyczynią się do jego usprawnienia i przyspieszenia.

Najbardziej istotną zmianę stanowi niewątpliwie likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej regułom ogólnym obowiązującym w procesie. Nadal będą jednak działały sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych.

Likwidacji postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych towarzyszą zmiany przepisów ogólnych o procesie zmierzające do usprawnienia i przyspieszenia rozpoznawania spraw cywilnych w ogólności. Stosowany do tej pory w postępowaniu w sprawach gospodarczych system prekluzji, nakładający na strony postępowania wyższe wymagania (rygory procesowe) niż w zwykłych sprawach cywilnych, ma zostać zastąpiony nowymi mechanizmami koncentracji materiału procesowego (m.in. art. 207 § 6 i art. 217 § 2 KPC w nowym brzmieniu) skłaniającymi strony do jak najszybszej prezentacji twierdzeń faktycznych i dowodów, co pozwoli na szybsze wydanie wyroku. W świetle wprowadzonego nowelizacją § 2 art. 6  KPC strony i uczestnicy postępowania obowiązani będą przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Nadto wprowadzono zmiany w zakresie udziału w procesie "organizacji pozarządowych" (wcześniej organizacji społecznych). Przede wszystkim warunkiem wytoczenia powództwa przez organizację pozarządową będzie uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody osoby, na której rzecz toczyć się będzie postępowanie.

Wprowadzono także możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania (nowy art. 3941  KPC) oraz dopuszczono w szerszym zakresie aniżeli dotychczas zażalenia na postanowienia wydawane w sprawach wpadkowych przez sąd drugiej instancji (art. 3942  § 1 KPC w nowym brzmieniu).