oferta
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

Oferta dla Firm i jednostek samorządu terytorialnego

W chwili obecnej świadczymy bieżącą obsługę prawną dla ponad 20 przedsiębiorców działających w różnych formach organizacyjno-prawnych.

 

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w tym zakresie oraz wypracowane standardy działania pozwalają na świadczenie najwyższej jakości usług, kompleksowego doradztwa prawnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wymagań związanych  ze specyfiką działalności każdego Klienta.

 

W ramach usług świadczenia stałej obsługi prawnej Kancelaria:

- doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego oraz prawa zamówień publicznych,

- prowadzi zastępstwo prawne przed Sądami powszechnymi i administracyjnym, w tym przed Sądem Najwyższym i NSA, organami administracji oraz w postępowaniu arbitrażowym,

- przygotowuje oraz opiniuje projekty umów i wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Klientów,

- opracowuje oraz opiniuje regulaminy wewnątrzzakładowe, doradza przy ich stosowaniu i wdrażaniu,

- prowadzi projekty związane z przygotowaniem transakcji związanych z przekształceniem formy prawnej Klientów, w tym łączeniu i podziału Spółek,

- prowadzi obsługę biura zarządu spółek, przygotowuje dokumenty korporacyjneoraz dokumenty  związane z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

- pomaga w procesach podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółek kapitałowych,

- pomaga Klientom w prowadzeniu negocjacji strategicznych kontraktów.  

 

1.Zakładanie, przekształcanie, podział,  likwidacja podmiotów gospodarczych.

Zakładanie spółek

Obsługa prawna w powyższym zakresie polega na:

- zaproponowaniu inwestorowi optymalnej z jego punktu widzenia, potrzeb i rodzaju planowanej działalności formy prawnej działania;

- przygotowanie umowy inwestycyjnej (umowy wspólników);

- przygotowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności;

- uzyskanie niezbędnych rejestracji, zgłoszeń i zezwoleń;

Przekształcanie, podział, zmiana formy prawnej Spółek

- przygotowywanie całości dokumentacji na potrzeby transakcji związanych z przekształceniami spółek osobowych w spółki kapitałowe lub kapitałowych w osobowe,

- kompleksową pomoc prawną w zakresie łączenia lub podziału spółek,

- doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,

- sprawy związane z tworzeniem oraz obsługą oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce.

Likwidacja Spółek

Niezwykle istotne jest także sprawne przeprowadzenie likwidacji spółki, w szczególności ściągnięcie jej wierzytelności oraz rozdysponowanie mienia spółki z maksymalnym zyskiem. Kancelaria posiada praktyczną wiedzę i umiejętności konieczne do właściwej obsługi prawnej procesu zamykania działalności gospodarczej, zarówno wynikającego z woli właścicieli spółki (likwidacja), jak i przymusowego, związanego ze stanem upadłości przedsiębiorcy, co pozwala na znaczące złagodzenie jej skutków.

 

2.Prawo budowlane. Obsługa prawna inwestycji budowlanych.

-kancelaria prowadzi obsługę prawną firm budowlanych w związku z czym posiada praktyczne doświadczenie w negocjowaniu kontraktów budowlanych, w kwestiach związanych z rozstrzyganiem przetargów na obsługę inwestycji budowlanych,

-kancelaria posiada doświadczeniu w prowadzaniu sporów sądowych oraz negocjacji pozasądowych związanych z dochodzeniem kar umownych wynikających z procesów budowlanych oraz roszczeń wynikających z nienależytego wykonania umów o roboty budowlane.

 

3.Prawo gospodarcze.

W tym zakresie Kancelaria:

- doradza w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

- przygotowuje i opiniuje kontrakty handlowe, w tym umowy o współpracy gospodarczej, umowy dystrybucyjne i wdrożeniowe,

- opracowuje umowy związane z nabywaniem nieruchomości i procesami inwestycyjnymi,

- przygotowuje transakcje związane z nabywaniem przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.

 

4.Odzyskiwanie należności.

-kancelaria posiada ugruntowane doświadczenie w odzyskiwaniu należności, zajmując się od lat obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji masowej,

- proces dochodzenia należności prowadzony jest w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), na życzenie Klienta kancelaria współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor  S.A. w Warszawie,

- proces windykacji koordynuje apl. adw. Janusz Wyląg, który zdobył gruntowne doświadczenie w w/w zakresie podczas aplikacji komorniczej zakończonej egzaminem komorniczym oraz w pracy w Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego Ireneusza Łabaja oraz Tomasza Adamskiego w Tarnowskich Górach.

 

5. Prawo bankowe.

- kancelaria posiada doświadczenie w zakresie obsługi banku spółdzielczego, w tym w zakresie wewnętrznych procedur oraz dokumentów bankowych oraz dochodzeniem należności na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych,

 

6. Prawo Pracy.

Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w sprawach związanych ze stosunkami pracowniczymi oraz cywilnymi łączącymi pracowników i współpracowników z pracodawcą,

W sprawach z tej gałęzi prawa kancelaria reprezentują zarówno interesy przedsiębiorców jak i pracodawców w zakresie:

- sporów związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie trwania stosunku pracy

- przygotowywanie umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniuoraz umów o zachowaniu poufności,

-opracowanie kontraktów menadżerskich,

-tworzenia oraz modyfikacji regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz ich wdrażania,

-opracowywania dokumentów określających politykę bezpieczeństwa informacji,

-opracowywania dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy,

-pomocy prawnej w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kancelaria z sukcesami prowadzi sprawy o odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu mobbingu, a także sprawy emerytalne i rentowe, w tym przez Sądem Najwyższym.

 

7. Własność intelektualna i przemysłowa.

- świadczymy naszym Klientom najwyższej jakości doradztwo prawne w zakresie problematyki własności przemysłowej i własności intelektualnej z uwzględnieniem praw do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków, zarówno krajowych, jak i europejskich.

- udzielamy pomocy prawnej w sporządzaniu i negocjowaniu warunków umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich.

- ponadto kancelaria zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, a także prawem reklamy.

 

8. Audyty. 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz posiadaną specjalistyczną wiedzę prawniczą kancelaria świadczy usługi w zakresie audytów prawnych przedsiębiorców.

 Przeprowadzając audyt prawny Kancelaria:

- określa cele i zakres audytu pod kątem potrzeb Klienta,

- przeprowadza wszechstronne badanie dokumentacji w siedzibie podmiotu audytowanego pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa, w tym między innymi w zakresie przestrzegania prawa własności intelektualnej,

- dokonuje oceny stosowanych standardów korporacyjnych,

- dokonuje weryfikacji przestrzegania przez audytowany podmiot przepisów podatkowych oraz praw pracowniczych,

- doradza przy wyborze optymalnych rozwiązań biznesowych,

- sporządza opinie z badania wraz z zaleceniami.  

 

Kancelaria posiada także doświadczenie w sporządzaniu analiz przedprywatyzacyjnych Spółek Kapitałowych Skarbu Państwa.