blog
Zapraszamy do
odwiedzenia naszego bloga.
ul. Opolska 10/1 (I piętro),
42-600 Tarnowskie Góry
tel./fax. 032 284 13 03
sekretariat@kancelaria-wylag.com

>

admin

Ustawa o prawach konsumenta

Autor: admin, data: 2014-12-22 09:38:14

Dnia 25 grudnia 2014 roku zaczną obowiązywać przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta. Wskazana ustawa zastąpi obowiązujące dotychczas: ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012 poz. 1225), a także ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z póz. zm.).

Wskazana nowelizacja niesie za sobą nowe obowiązki przedsiębiorców, a także wzmocnione prawa konsumentów – nowym przepisom bacznie winni się przyjrzeć w szczególności przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe i domy sprzedaży wysyłkowej, będą bowiem zmuszeni do wprowadzenia wielu zmian w swoich regulaminach.

Najważniejsze zmiany, z którymi będziemy mieć do czynienia obejmują między innymi: wydłużenie (z 10 na 14 dni) terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, szereg nowych,  rozbudowanych obowiązków informacyjnych ciążących na sprzedawcach, a także nowe zasady reklamowania zakupionych produktów. Znowelizowana ustawa umożliwi konsumentom szczegółowe zapoznanie się z rzeczywistymi kosztami wynikającymi z zawieranej umowy. Ustawodawca uregulował ponadto kwestie ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem i reklamacją zakupionego towaru.

Od 25 grudnia 2014 roku sprzedawcy będą odpowiedzialni względem Kupującego, jeżeli sprzedane przez nich towary będą obarczone wadą fizyczną lub prawną – tzw. rękojmia (do tej pory odpowiedzialni byli za niezgodność towaru z umową). Sprzedawca poniesie swą odpowiedzialność w przypadku, gdy między innymi:

- sprzedany produkt nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju mieć powinien ze względu na cel oznaczony w umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia towaru,

- sprzedany produkt nie ma właściwości, o których istnieniu przedsiębiorca zapewniał konsumenta, w tym także przedstawiając próbkę lub wzór,

- sprzedany produkt nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował Sprzedawcę przy zawieraniu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

- sprzedany produkt nie został wydany konsumentowi w stanie zupełnym,

- sprzedany produkt ma wady prawne.

W przypadku stwierdzenia wad, konsument będzie uprawniony do skorzystania z prawa do naprawy/wymiany towaru, obniżenia jego ceny, a nawet zwrotu pieniędzy (chyba, ze sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni produkt na nowy albo wadę usunie). Trzeba zwrócić uwagę, iż powyższe uprawnienia będą miały charakter równorzędny, co oznacza, iż w przypadku stwierdzenia poważniejszych wad konsument, bez wyznaczania dodatkowego terminu na naprawę/wymianę towaru, będzie mógł odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy (do 25 grudnia 2014 r. konsument w pierwszej kolejności mógł żądać wymiany/naprawy, a dopiero później obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy).

Nie ulegnie zmianie czas w jakim sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady produktu – termin ten nadal będzie wynosił 2 lata od chwili zakupu towaru. Wydłużeniu ulegnie natomiast czas trwania domniemania istnienia wady w dniu wydania produktu konsumentowi – obecnie okres ten wynosi 6 miesięcy, po 25 grudnia będzie to 1 rok.

Warto nadmienić, iż na mocy nowej ustawy, przepisy dotyczące sprzedaży konsumenckiej przeniesione zostaną wprost do kodeksu cywilnego.

Aplikant Adwokacki Marek Langosz

 


Komentarze:
Nie został doany żaden komentarz.
Dodaj komentarz
Nick:
Adres e-mail:
Treść komentarza: